Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  27.04.2018р. Зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

24.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

33718227

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739594 (056)3739594

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 80 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

26.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://fbp.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.04.2018

припинено повноваження

Член (Голова) Бiржової ради

Мiлюшко Едуард Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 23.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Бiржової ради Товариства припинити з 23.04.2018р. повноваження членiв Бiржової ради у попередньому складi: Член (Голова) Бiржової ради Мiлюшко Едуард Iванович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

23.04.2018

припинено повноваження

Член Бiржової ради

Шевчук Костянтин Дмитрович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 23.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Бiржової ради Товариства припинити з 23.04.2018р. повноваження членiв Бiржової ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

23.04.2018

припинено повноваження

Член Бiржової ради

Чернобровська Каролiна Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 23.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Бiржової ради Товариства припинити з 23.04.2018р. повноваження членiв Бiржової ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Чернобровська Каролiна Миколаївна, перебувала на данiй посадi з моменту останнього обрання 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

23.04.2018

обрано

Член Бiржової ради

Мiлюшко Едуард Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 23.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Бiржової ради Мiлюшко Едуард Iванович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Голови (члена) Бiржової ради, радника Товариства, директора Товарної бiржi «Перспектива – Коммодiтi». Мiлюшко Е.I. є представником акцiонера ПрАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

23.04.2018

обрано

Член Бiржової ради

Шевчук Костянтин Дмитрович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 23.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Бiржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: директора ТОВ «ФК «Куб», члена Бiржової ради Товариства. Шевчук К.Д. є представником акцiонера ТОВ «ФК «Куб» (код 32999754).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

23.04.2018

обрано

Член Бiржової ради

Ястремська Ксенiя Юрiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 23.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Бiржової ради Ястремська Ксенiя Юрiївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальника вiддiлу торгiвлi ЦП, директора ТОВ «Фондовий Актив», директора ПАТ «Ребус Україна», начальника адмiнiстративного вiддiлу ТОВ «МТ», фахiвця – лiцитатора Товарної бiржi «Перспектива – Коммодiтi», директора ТОВ «Фондовий Трейдер». Ястремська К.Ю. є представником акцiонера ПрАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

23.04.2018

обрано

Голова Бiржової ради

Мiлюшко Едуард Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 23.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: Головою Бiржової ради Товариства обрати Мiлюшка Едуарда Iвановича, Члена Бiржової ради Товариства, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв, на строк дiї повноважень Бiржової ради. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Голови (члена) Бiржової ради, радника Товариства, директора Товарної бiржi «Перспектива – Коммодiтi». Мiлюшко Е.I. є представником акцiонера ПрАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO